PD Čecejovce, družstvo, Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce, IČO: 31 692 915

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Dr, vložka číslo: 1052/V

Oznámenie

Družstvo PD Čečejovce, družstvo, so sídlom Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce, IČO: 31 692 915, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Dr, vložka číslo 1052N (ďalej len nástupnícke družstvo PD Čečejovce, družstvo) zastúpené Ing. Pavlom Tokošom, predsedom predstavenstva a pánom Ing. Tomášom Duffekom, členom predstavenstva vydáva toto oznámenie.

Na základe zlúčenia (v zmysle §69, §69a, §255 a §256 ods. 2 a ods. 4 Obchodného zákonníka) družstva PD Čečejovce, družstvo ako nástupníckeho družstva s družstvom PD Nižný Lánec, družstvo, so sídlom Nižný Lánec 100, 044 73 Nižný Lánec, IČO: 45 977 097, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddieli: Dr, vložka číslo: 1452/V (ďalej len „zanikajúce družstvo PD Nižný Lánec, družstvo“) bolo družstvo PD Nižný Lánec, družstvo, IČO: 45 977 097 zrušené bez likvidácie odo dňa 31.12.2022 podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka a vymazané z obchodného registra Okresného súdu Košice I dňom 01.01.2023.

Nástupnícke družstvo PD Čečejovce, družstvo ku dňu zlúčenia (t.j. výmazom zanikajúceho družstva PD Nižný Lánec, družstvo z obchodného registra a zápisom zlúčenia pri nástupníckom družstve v obchodnom registri) sa stalo univerzálnym právnym nástupcom zanikajúceho družstva PD Nižný Lánec, družstvo, na základe čoho v zmysle § 256 ods. 2 Obchodného zákonníka došlo k prechodu celého obchodného imania, všetkých práv, nárokov, pohľadávok a záväzkov zanikajúceho družstva PD Nižný Lánec, družstvo na nástupnícke družstvo PD Čečejovce, družstvo.